ÁLTALÁNOS KÖZÖSSÉGI MÉDIA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 


Jelen feltételek szabályozzák Buduczki Kata fotográfus (továbbiakban „Szervező”) által a https://www.facebook.com/siposkatafoto és a https://www.instagram.com/sipos.kata/ oldalon keresztül lebonyolított promóciókat, játékokat, illetve sorsolásokat (továbbiakban „Játék”).


1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Játék szervezője Buduczki Kata, közösségi média jelenlét során “Buduczki Kata fotográfus”.

A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez nem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Játék promóciós játéknak minősül.


2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A játékos a játékban való részvételével egyidejűleg és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a játékban részt kíván venni, jelen játékszabályzatot pedig teljeskörűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt.

2.2. A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy, aki nem esik a jelen Szabályzatban meghatározott Játékból kizárt személyek körébe (a továbbiakban: Játékos).

2.3. Szervező kizárólag azoknak a Játékosnak a Játékban való részvételét tekinti érvényesnek, akik a Játékban regisztrált saját Facebook vagy Instagram profiljukon keresztül vesznek részt. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook vagy Instagram profillal vesz részt a Játékban, a Játékból kizárható, illetve részére a Nyeremény nem kerül átadásra. A Szervező kizárja felelősségét más Facebook vagy Instagram profiljának Játékban való használatával kapcsolatos bármilyen kárért, jogkövetkezményért és jogsértésért.

2.4. A Szervező által felajánlott szolgáltatás: ajándék fotózás megadott paraméterek alapján (a továbbiakban: Nyeremény) a Szervező által megjelölt kategóriában vehető igénybe, az általa megadott helyszínen és időben, a képek darabszáma nem változtatható.

2.5. A Játékos vállalja, hogy a Szervező jogosult a Nyeremény szolgáltatáson készült képeket, internetes és nyomtatott felületeken promóciós célokra felhasználni saját tevékenységének népszerűsítése érdekében, anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

2.6. A Szervező kizárólag digitális fotókat ad át.


3. KIZÁRÁS A JÁTÉKBÓL

3.1. A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost,

a) aki nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és egyéb feltételeknek;

b) aki más személy jogait sértő vagy veszélyeztető módon vesz részt a Játékban;

c) aki más személy adataival visszaél a Játékban, vagy erre alapos gyanú merül fel;

d) aki a Játék internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

e) akivel szemben a Játék során csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel;

f) aki a Játékban valótlan, hamis adatot szolgáltat.


4. A PROMÓCIÓ LEBONYOLÍTÁSA, ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

4.1. A Szervező időről időre Játékokat szervez a Facebook vagy Instagram oldalán a Facebook vagy Instagram oldalon történő posztolással és annak népszerűsítésével kapcsolatban. Ezen egyes Játékok speciális szabályait a Játékot meghirdető Facebook vagy Instagram poszt tartalmazza az alábbiak szerint:

a) A Játék kezdő és záró időpontja (dátum, óra, perc)

b) A Játékban való részvételre vonatkozó határidő (dátum, óra, perc)

c) A Játékban történő részvétel speciális feltételei, a Játék lebonyolításának speciális feltételei

d) A Játékban kisorsolásra kerülő Nyeremény megjelölése

e) Nyertesek kiválasztásának szempontjai (sorsolás, időbeliség, egyéb szempontok)

f) A Játék Nyereményei kisorsolásának időpontja.

4.2. A Facebook és Instagram posztokban meghirdetett valamennyi Játékra a jelen Szabályzat alkalmazandó. Ha a jelen Szabályzat és a Játék Facebook és Instagram posztban meghirdetett feltételei között eltérés van, a Facebook és Instagram posztban meghatározott speciális feltételek alkalmazandók. Azokban a kérdésekben, amelyeket a Játékot meghirdető Facebook és Instagram poszt nem rendez, a jelen Szabályzat alkalmazandó.

4.3. A Játékban történő részvétel speciális feltételeit a Játékot meghirdető Facebook és Instagram poszt tartalmazza. Minden olyan Játékra történő jelentkezés, amely nem érkezik be a Játékot meghirdető Facebook és Instagram posztban meghatározott határidőig, vagy nem a jelen Szabályzat vagy a Játékot meghirdető Facebook és Instagram poszt rendelkezéseivel összhangban történik, nem jogosít fel a Játékban való részvételre.

4.4. A műszaki hibából adódó, be nem érkezett Játékra jelentkezések nem jogosítanak fel a Játékban való részvételre. Automata rendszer (pl. robotok és hasonlók) Játékban, Játékra jelentkezésre és részvételre való használata tilos, az azzal történő Játékra jelentkezés és Játékban való részvétel érvénytelen.


5. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS, A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. Sorsolásos Játék

Ha a Játék az azt meghirdető Facebook vagy Instagram poszt alapján sorsolásos Játék, a Nyertes az összes érvényesen jelentkező és a Játékban résztvevő Játékosok közül kerül kisorsolásra a Játékot meghirdető Facebook vagy Instagram posztban meghatározott időpontban, ennek hiányában legkésőbb a Játék záró időpontját követő 5. munkanap végéig.

A sorsolás online, a véletlenszerűség elvén működő számítógépes sorsolóprogrammal történik.

A sorsoláson közjegyző nem vesz részt, közjegyző részvétele a sorsoláson nem kötelező.

A sorsolást a számítógép sorsolóprogramja végzi a Játékosok Facebook vagy Instagram felhasználónevéből véletlenszerű módon. A sorsolás céljára a Szervező készít a Játékosok felhasználónevéből egy elektronikus listát, ezen listából történik a sorsolás.

Egy játékos maximum 1 db Nyereményt nyerhet.

A Szervező a Játékban 1 pótnyertest sorsol, amely akkor lép a nyertes Játékos helyébe, ha a nyertes Játékos:

a) kizárásra kerül a Játékból;

b) Nyereményét nem veszi át a Nyeremény átvételére jelen szabályzat szerint nyitva álló határidőn belül.

5.2. A Nyertes értesítése

A Nyertesekkel a kapcsolatfelvétel és a Nyertesek Nyereményről való értesítése a Nyertesnek közvetlenül küldött Facebook vagy Instagram üzenettel történik az alábbi határidőben:

Sorsolásos Játék esetén a sorsolást követő 5 munkanapon belül.

5.3. A Nyeremény felhasználása

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény szolgáltatást legkésőbb a Szervező által meghatározott utolsó időpontban felhasználja. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Nyereményt a Szervezővel egyeztetve átruházhatja. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény felhasználásának lehetőségét kizárólag a fent rögzített határidőn belül tudja biztosítani. A Játékos tudomásul veszi, hogy e határidő elteltét követően nem tarthat igényt a Nyeremény átvételére, és ezzel összefüggésben semmilyen igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben, és a Szervező a Nyereményt a pótnyertesnek adja át.

A Nyeremény átadása érdekében Szervező felveszi a nyertes Játékossal a kapcsolatot a fentiekben meghatározott Facebook vagy Instagram üzenet küldésével, és egyeztet a Játékossal a Nyeremény felhasználását illetően. Ha a Facebook vagy Instagram üzenetben a nyertes Játékos nem érhető el és nem is veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel 5 munkanapon belül, akkor Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli azért, mert a Játékos a Nyereményt nem tudta felhasználni, és a Szervező a Nyereményt a pótnyertesnek adja át.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a Nyeremény felhasználása érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény felhasználása meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, és a Nyeremény felhasználására alkalmazandó fenti határidő leteltét követően a Szervező a Nyereményt a pótnyertesnek adja át.

5.4. A Nyereményre vonatkozó egyéb rendelkezések

A Szervező jogosult a Nyereményt bármikor megváltoztatni, azzal egyenértékű más Nyereményre cserélni. A Szervező nem garantálja, és azért helytállást, szavatosságot sem vállal, hogy az átadott Nyeremény teljes egészében megegyezik a Szabályzatban és a Játékot meghirdető Facebook vagy Instagram posztban megjelölt Nyereménnyel. A Játékos nem jogosult a Szervezővel szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt érvényesíteni abból eredően, ha az átvett Nyeremény bármiben eltér a Szabályzatban, a Facebook vagy Instagram posztban meghatározott Nyereménytől. A Facebook vagy Instagram posztban a Nyereménnyel kapcsolatban feltüntetett képek, információk, fotók csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek, és nem kötelezik a Szervezőt.


6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. A Nyeremény igénybevételéhez szükséges, aközben felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, fotózási helyszínre belépő, egyéb költség, a Játékban való részvételhez szükséges internetkapcsolat költségei) a Játékost terhelik.

6.2. A felhasználók a játékban történő részvételükkel teljes körű felelősséget vállalnak, hogy az általuk a Játékban küldött Facebook vagy Instagram hozzászólásban semmilyen módon nem sértik harmadik személyek jogait.

6.3. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Szabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező jogosult a Játékot saját döntése alapján és belátása szerint szüneteltetni, felfüggeszteni, félbeszakítani, lezárni Nyeremény átadása nélkül. A Játékosok a Szervező ilyen döntése ellen jogorvoslattal nem élhetnek. A Szervező ilyen esetben nem köteles a Játékot megismételni, azt folytatni.

6.4. A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játékban a saját kockázatára vesz részt. A Szervezőt a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a Játékkal érintett számítástechnikai rendszer működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék többi Játékosa által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli, ezekért a Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja.

6.5. Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg időben a válasz, illetve a feleken kívül álló okból az internetszolgáltatás nem elérhető.

6.6. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com és a www.instagram.com weboldalt, a Játéknak teret adó Facebook vagy Instagram oldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, a Facebook vagy Instagram leállása, meghibásodása, működésképtelensége, nem rendeltetésszerű működése estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

6.7. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről posztot tesz közzé Facebook vagy Instagram oldalán. A Szervező a jelen Szabályzatot a Facebook vagy Instagram oldalán teszi közzé. Szervező a jelen Szabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező a megváltoztatott Szabályzatot közzéteszi a Facebook vagy Instagram oldalán, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.

6.8. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

6.9. A jelen Szabályzatra, a Játékra és az azzal kapcsolatos valamennyi jogvitára a magyar jogszabályok az irányadók és kizárólagosan a magyar bíróságok és hatóságok joghatósága alá tartoznak.


7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A JÁTÉK SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN

7.1. Ha a Játékos a Játékban részt vesz, azzal elfogadja a jelen Szabályzatot, továbbá önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játékban való részvétel, a Nyeremény felhasználása és a Nyereményről való értesítés céljára megadott személyes adatait, így Facebook vagy Instagram felhasználónevét, nevét minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül kizárólag a Játékban való részvétel, a nyertes Játékos értesítése céljából felhasználhatja.

7.2. A Játékosok adatvédelmi jogai

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Játékban részt vevő tudomásul veszi, hogy adatairól bármikor tájékoztatást kérhet a Sipos Kata fotográfus honlapján elérhető e-mail címen.


Szeged, 2023. augusztus 22.